Privacy Policy – S.S Lazio Summer Camp – Bulgaria

Общи условия за използване на интернет сайта

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате сайта на КрисНик КС ЕООД, ЕИК: 204938302, с адрес: гр. Перник, кв. Монте Карло, бл.221, ап. Е, представляван от Красимир Първанов (наричано по-долу за краткост „Организатор“) – www.laziosummercampbulgaria.bg, www.laziocamp.bg, www.camplazio.bg (наричани по-долу само „Сайтове“ или „Сайтовете"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Организатора, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Организатора. Чрез достъпа до (зареждането на) Сайтовете, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Организатора.

 

1.Общи разпоредби:

Чл. 1.1. Потребителите получават правото да използват услугите на Сайтовете единствено за лични/нетърговски цели.

 

Чл. 1.2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време и по свое усмотрение, както и да преустанови предлагане на услуга от Сайтовете. Екипът на Организатора взима необходимите мерки, но не може да гарантира, че сайтовете ще бъдат непрекъснато достъпни и без технически проблеми.

Чл. 1.3. Използвайки сайта, потребителите приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един потребител декларира, че се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.

Чл. 1.4. Сайтът и детският лагер са организирани на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на общите условия.

 

2.Основни понятия:

Чл. 2.1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 

а) „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

б) „УСЛУГА/И“ на сайта включват: - Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;

- Получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

в) „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

г) "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Организаторът се намира в договорни или партньорски отношения.

д) „СЪДЪРЖАНИЕ“ е всякакво текстово, снимково и видео съдържание, което е публикувано на Сайтовете.

 

3.Употреба на Съдържанието:

Чл. 3.1. Организаторът ви дава право да използвате съдържанието в Сайтовете за лична употреба, с нетърговски цели. Съдържанието в Сайтовете e собственост на Организатора и/или на неговите партньори и автори. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

 

Чл. 3.2. Организаторът прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки Сайтовете Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. Организаторът не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в Сайтовете. Организаторът не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата и личната интерпретация на съдържанието на Сайтовете.

 

 

4. Авторски права:

Чл. 4.1. Всички права на Сайтовете на Организатора са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

 

5. Лична информация и лични данни:

Чл. 5.1. Този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, пол, дата на раждане, интереси и подобни. Тази информация служи за контакт с Вас и ни позволява да поддържаме общността, както и да усъвършенстваме нашите Сайтове и да ги правим по-удобни и лесни за употреба. Организаторът може да събира събраната информация за посещаемостта на Сайтовете, за да изготвя вътрешни статистики.

Чл. 5.2. Събраната информация Не се използва за целите на директен маркетинг. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на Сайтовете, правилата за ползване на секция Коментари, новини от Сайтовете и покани за събития.

Чл. 5.3. Тази информация не се споделя с никого извън Организатора и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без Вашето лично съгласие. Ако споделяте публично лична информация – чрез коментарите си, чрез публикуване на съобщения и др., тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното й използване.

Чл. 5.4. Организаторът предприема организационни и технически мерки за сигурност срещу незаконно и неразрешено обработване, унищожаване, увреждане или случайна загуба на лични данни, каквито може да се изискват предвид обичайната практика, законовите изисквания и състоянието на техническо развитие.

Чл. 5.5. Организаторът съхранява личните данни за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени по-горе, освен ако по закон не се изисква същата да бъде задържана за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно. За да определи подходящия период на съхранение, организаторът взима предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработва или дали би могла да постигне тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

Чл. 5.6. Потребителите разполагат със следните възможности по всяко време:

a) да проверят точността, пълнотата и актуалността на информацията им за контакт;
 
б) право на достъп до личните Ви данни, обработвани от организатора;

в) право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните данни;

г) право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

д) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните данни, когато има законни основания за това;

е) право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считат че са нарушени правата им за защита на данните.

 

Връзка с организатора: office@laziosummercamp.bg

6. Услуги:

6.1. Услугите предоставяни на Сайтовете включват, но не се ограничават до:

 

а) достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Сайтовете;

б) създаване на потребителски профили посредством регистрация;

в) получаване на информационен бюлетин по ел. поща, посочена от Потребителя;

г) публикуване на съдържание от Потребителя.

Чл. 6.2. Организаторът си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

 

 

7. Правомерно използване на Сайтовете:

Чл. 7.1. Потребителят на Сайтовете на Организатора се задължава да ги използва само за цели, които не нарушават настоящите Условия за ползване или с действащото българско законодателство. 

Чл. 7.2. Потребителят се съгласява да не:

 

а) Да не ползва Сайтовете за каквато и да е форма на spam или flood;

б) Да не предприема каквито и да е действия, които могат да увредят, прекъснат или по друг начин пречат на нормалното функциониране на Сайтовете;

в) Да не предприема, каквито и да е действия, които могат да нанесат косвени или преки щети, или които заплашват, застрашават или ощетяват другите потребители на Сайтовете, партньорите, доставчиците или персонала на Организатора;

г) Да предприема действия, които водят до прекомерно натоварване на Сайтовете или обслужващия го персонал на Организатора;

д) Да не разпространява посредством Сайтовете, материали или съдържание, които нарушават правата на другите Потребители;

е) Да не разпространява посредством Сайтовете, съдържание, за което знае че е неточно, подвеждащо, обидно или противозаконно.

Чл. 7.3. Организаторът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

 

8. Ограничаване на отговорността:

Чл. 8.1. Организаторът прави всичко възможно за да поддържа на Сайтовете си вярна и точна информация. Въпреки това не изключва възможността да възникват несъответствия, пропуски или технически повреди. Организаторът не носи отговорност за последиците, в т.ч. вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя без гаранция от страна на Организатора за нейната пълна безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Чл. 8.2. Организаторът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на полезността на информацията на Сайтовете.

Чл. 8.3. Организаторът не носи отговорност за информация в Сайтовете, която съдържа препратки /линкове/ към външно за Сайтовете съдържание.

 

9. Бисквитки:

Чл. 9.1. За да направим посещенията ви на страницата на организатора възможно най-функционални, използваме т.нар. „бисквитки“.

Чл.9.2. Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. 

Чл. 9.3. Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

а) Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;

б) Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;

в) Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от организатора  на интернет страници на външни партньори

Чл. 9.4. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.
 
Чл. 9.5. Организаторът не носи отговорност, ако интернет браузъра, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.


 
Чл. 9.6. Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.
 Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.
 Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.
Чл. 9.7. Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics и като кликнете на следния 
линк. На компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите този сайт.


 
Чл. 9.8. Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на ОРГАНИЗАТОРА се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“. ОРГАНИЗАТОРЪТ не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords тук.

Чл. 9.9. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.orgЧл. 9.10. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

 

10. Промени:

Чл. 10.1. Организаторът си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

Чл. 10.2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 10.3. Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 13.07.2021 г.