Условия на игра – S.S Lazio Summer Camp – Bulgaria

Официални правила на играта на Lazio Summer Camp Bulgaria

 

 

1.Общи разпоредби:

Чл. 1.1. Настоящата онлайн активност, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от КрисНик КС ЕООД, гр. Перник, кв. Монте Карло, бл.221, ап. Е, ЕИК 204938302, МОЛ: Красимир Първанов, наричано за краткост „Организатор“

 

Чл. 1.2. Играта се организира и провежда на уеб страницата на Lazio Summer Camp Bulgaria - http://laziosummercamp.bg/ за периода от 15:00 часа на дата 09.08.2021г. до 20:00 часа на дата 17.08.2021 г.

Чл. 1.3. Участвайки в „Играта“, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби, като всеки един от участниците декларира, че преди изпращане на отговр по смисъла на чл. 3.2 се е запознал със съдържанието на общите условия и ги е приел.

Чл. 1.4. Всеки участник може да участва само с един валиден e-mail. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви e-mail-и с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Чл. 1.5. Играта се организира и провежда на български език и Организаторът не носи отговорност за грешен превод или тълкуване на нейните правила и условия.

 

2. Право за участие в играта:

Чл. 2.1. В играта нямат право да участват:

 

а) Служителите на КрисНик КС ЕООД и членовете на техните семейства;

б) б) Юридически лица или организации.

3. Механизъм на играта:

Чл. 3.1. Участие в настоящата игра може да регистрира всеки потребител, който изпълни условието да отговори правилно на зададения въпрос и остави своя е-mail за корспонденция.

 

Чл. 3.2. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието от чл. 3.1.

Чл. 3.3. Участие в играта може да вземе всеки потребител, който вече е заплатил за летния лагер, като при евентуално спечелване платената сума ще му бъде възстановена.

Чл. 3.4. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта".

Чл. 3.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, който отговоря на условията по чл. 3.2 от настоящите общи условия, и при положение, че за този потребител не са налице ограниченията по чл. 2.1.

Чл. 3.6. След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на чл. 3.4., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши, като на всеки един от печелившите ще бъде предоставена съответната спечелена от него награда в чл. 4.2. Предоставянето на спечелените награди на печелившите участници ще се извърши при условията на чл. 4.4.

Чл. 3.7. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 15:00 ч. на 18.08.2021г. във Фейсбук/Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/laziosummercampbulgaria).

Чл. 3.8. Оповестяването на печелившите ще се извърши чрез изпращане на мейл към тях.

 

 

4. Награди:

Чл. 4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организатора спечелената от него награда, посочена в чл. 4.2 от настоящите общи условия.

Чл. 4.2. Наградата ще бъде получена чрез договор за участие, изпратен по имейл.

Чл. 4.3. Наградите в „Играта“ са 1 (едно) безплатно участие на детския лагер Lazio Summer Camp Bulgaria и 2 (два) ваучера за 50% отстъпка от редовната цена на лагера.

Чл. 4.4. Спечелената наградата не може да бъде заменяна. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Чл. 4.5. За да получат Наградите обявените за печеливши участници трябва да изпратят по имейл необходимите данни за записване на лагера.

Чл. 4.6. Участник, спечелил награда по чл. 4.2, който не се е свързал с Организатора при условията на чл. 4.4 и не е потърсил същата в срок от 1 (един) ден, считано от датата на обявяване на разкриващата визия с печеливши участници, губи правото да я получи.

Чл. 4.7. При настъпване на хипотезата по чл. 4.5 Организаторът избира на случаен принцип нов печеливш, участвал и отговарящ на условията за участие в играта. Обявяването на новия печеливш се извършва при условията на чл. 3.6 в срок не по-късно от 1 ден след изтичане срока на играта.

Чл. 4.8. В случай, че участник, ненавършил 18 години, спечели една от описаните в т.4.2. награди, задължително уведомява родител или настойник, а връчването на наградата се извършва чрез родител или настойник.

 

 

5. Права и задължения на Организатора:

Чл. 5.1. Организаторът има право да не се ангажира с кореспонденция с непечеливши участници.

Чл. 5.2. Организаторът има право да дисквалифицира участници по правилата на настоящите общи условия без допълнително уведомление.

Чл. 5.3. Организаторът има право да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.

6. Публичност и лични данни:

6.1. С участието в настоящата Игра участниците изрично се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена да бъдат публикувани на стената на фейсбук страницата на Lazio Summer Camp Bulgaria (https://www.facebook.com/laziosummercampbulgaria). Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свържат с тях на предоставените от тях данни с цел уточняване получаването на наградата.

Чл. 6.2. Организаторът полага дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Европейският регламент за защита на личните данни. Събраните данни - име, имейл и телефон ще бъдат използвани само и единствено с цел връчване на наградата и ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.

Чл. 6.3. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 6.4. КрисНик КС ЕООД декларира, че е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни и има правото да обработва и администрира лични данни при условията и реда, посочени в Закона за защита на личните данни. КрисНик КС ЕООД носи пълна отговорност за спазването на действащото законодателство при обработването на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

Чл. 6.5. Всеки един от участниците в „ИГРАТА“ декларира и дава изричното си съгласие‚ при необходимост и без да се изисква предварително разрешение, организаторът КрисНик КС ЕООД да обработва неговите лични данни при условията и по реда, предвидени в Закона за защита на личните данни.

 

 

7. Отговорност:

Чл. 7.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди, поради некоректно посочени данни от участниците, обявени за печеливши. 

Чл. 7.2. Организаторът не носи отговорност за забавяния при доставката на награди, причинени от дейността на трети лица.

 

Чл. 7.3. Всеки от участниците, носи персонална отговорност за информацията, която изпраща до Организатора.

 

 

8. Други:

Чл. 8.1. Организаторът запазва правото си по всяко време да извършва промени в настоящите общи условия, като същите ще бъдат считани за валидно съобщени на участниците в играта.

Чл. 8.2. Всеки един потребител, участвал в ИГРАТА се счита, че се е съгласил и приел съдържанието на настоящите общи условия, включително, че е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно чл. 6.5 от общите условия.

9. Прекратяване на играта:

Чл. 9.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатират злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът имат право да го дисквалифицира.